internat
front
glowna
kadra
dla rodzicow
dokumenty
dojazd
galeria
dokumenty


LINK DO AKTUALNEGO REGULAMINU - (PDF)

 

kliknij i otwórz aktualny regulamin (pdf)


FRAGMENTY Z REGULAMINU -

     Internat w okresie nauki jest wspólnym domem wychowanków, w którym powinna panować atmosfera sprzyjająca dobrej nauce, pracy i prawidłowemu współżyciu koleżeńskiemu. Dlatego też, w warunkach świadomej dyscypliny wychowanek internatu zobowiązany jest wiedzieć, żenad całokształtem życia w internacie czuwa Kierownik Internatu przy współudziale Młodzieżowej Rady Internatu. Każdy wychowanek przebywający w internacie jest odpowiedzialny za powierzony mu sprzęt, przez co rozumie się, że ponosi wszelkie koszty w przypadku jego zniszczenia lub uszkodzenia z własnej winy.

Prawa wychowanków internatu

§ 1

1.  Każdy wychowanek ma prawo do korzystania:

 1. z pomieszczeń i ich wyposażenia;
 2. ze sprzętu RTV i pomocy edukacyjno – multimedialnych za zgodą Kierownika Internatu lub Wychowawcy Internatu;
 3. z bielizny pościelowej;
 4. odpłatnego zakwaterowania i wyżywienia w stołówce (według zawartej umowy);
2.  Każdemu wychowankowi przysługuje prawo:
 1. wybierania i bycia wybieranym do władz samorządu internatu;
 2. uczestnictwa we wszystkich przedsięwzięciach wychowawczych
 3. podejmowanych przez Zespół Wychowawczy i Młodzieżową Radę
 4. Internatu;
 5. zgłaszania krytycznych uwag i wniosków zmierzających do usprawnienia pracy wychowawczej w internacie;
 6. do aktywnego wypoczynku;
 7. do pozostawania w internacie w weekendy w uzasadnionych przypadkach za zgodą Kierownika Internatu lub Wychowawcy Internatu;
 8. zwolnienia z nauki własnej za zgodą dyżurującego wychowawcy;
 9. interweniowania w sprawach wynikających z naruszenia regulaminu internatu.


Obowiązki wychowanka internatu

§ 2

1.  Każdy wychowanek jest obowiązany do:

 1. ścisłego przestrzegania regulaminu oraz porządku dnia;
 2. punktualności i zdyscyplinowania;
 3. poszanowania używanego mienia internatu, własnego oraz współmieszkańców;
 4. utrzymywania czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach internatu ( w pokojach, łazienkach, sali komputerowej, klubiku oraz stołówce szkolnej);
 5. dbania o higienę osobistą i estetykę wyglądu zewnętrznego;
 6. systematycznego uczęszczania na lekcje i inne zajęcia szkolne;
 7. sumiennego wypełniania obowiązków powierzonych przez Zespół Wychowawczy oraz kulturalnego zachowania się w każdej sytuacji, w tym wobec osób pracujących w szkole, internacie i poza nim;
 8. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i BHP;
 9. szacunku dla osób starszych;
 10. poszanowania efektów swojej i cudzej pracy;
 11. uczestniczenia w nauce własnej w wyznaczonym czasie;
 12. zachowania ciszy podczas nauki własnej;
 13. systematycznego przygotowywania się do lekcji i zajęć;
 14. zgłaszania każdorazowego wyjścia z internatu;
 15. dorobienia klucza od pokoju w którym mieszka; w przypadku
 16. wykwaterowania klucz przechodzi na własność internatu.

2. Wychowanek zobowiązany jest również do :

 1. dbałości o internat;
 2. uczestniczenia w pracach społecznie użytecznych na terenie całego internatu;
 3. do przebywania po godz. 21.00 na swoim piętrze zamieszkania , a po godzinie 22.00 w swoim pokoju;
 4. toalety wieczornej do godziny 22.00 ( prysznic zamykany o godz. 22.00);
 5. gaszenia górnego światła w pokoju o godzinie 22.00;
 6. przestrzegania ciszy nocnej w internacie od godziny 22.00 do pobudki;

Zakazy

§ 3

1. Zabrania się:

 1. posiadania alkoholu oraz przebywania w stanie nietrzeźwości lub odurzenia;
 2. picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków, oraz
 3. wszelkich używek i środków odurzających;
 4. przetrzymywanie materiałów łatwopalnych, manipulowania przy
 5. urządzeniach elektrycznych;
 6. pozostawiania klucza w drzwiach od strony wewnętrznej pokoju;
 7. wprowadzania do internatu osób obcych;
 8. przechowywania żywności w pokojach;
2. Zabrania się pozostawiania wartościowych przedmiotów oraz pieniędzy w swoich pokojach. Ewentualną odpowiedzialność za zaginięcie w przypadku ich pozostawienia ponosi wyłącznie wychowanek.

3. Kierownik Internatu, Wychowawca lub inne osoby kontrolujące mają prawo wejść do pokojów wychowanków.

Nagrody

§ 4

Za wzorowe zachowanie w internacie przewiduje się następujące nagrody:

 1. pochwałę udzielaną przez Wychowawcę Internatu;
 2. pochwałę udzielaną przez Kierownika Internatu;
 3. poinformowanie organów Zespołu o wzorowym zachowaniu się wychowanka;
 4. list pochwalny do rodziców;
 5. wyróżnienie w formie dyplomu lub nagrody rzeczowej.


Kary

§ 5

1. W stosunku do wychowanków nie przestrzegających regulaminu przewiduje się następujące kary:

 1. pisemne upomnienie udzielone przez wychowawcę;
 2. naganę pisemną Kierownika Internatu,
 3. zawieszenie w prawach wychowanka internatu;
 4. pobyt warunkowy przez okres 1 miesiąca;
 5. utrata prawa do zamieszkania w internacie.


2. Uczeń traci prawo do zamieszkiwania w internacie, bez zastosowania uprzednio kar określonych w ust. 1 pkt 1 – 4, w przypadku:

 1. spożywania alkoholu lub używania narkotyków lub innych środków odurzających na terenie internatu;
 2. przyjścia do internatu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.
 3. O zastosowanych karach określonych w ust. 1 pkt 2 – 5 powiadamia się rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Decyzję o utracie prawa do zamieszkania w internacie podejmuje Dyrektor CKZ i U nr2 na wniosek Kierownika Internatu.
 5. Od decyzji tej wychowanek ma prawo odwołać się do organu prowadzącego CKZiU nr.2 w terminie do 7 dni.
 6. Wychowanek skreślony z listy uczniów traci prawo do zamieszkania w internacie.